Hoet Het Werkt

1

Schrijf je gratis in

Schrijf je gratis in. Dit kan via de homepage. Na je inschrijving kun je direct profielen bekijken en berichten sturen.

2

Bekijk profielen

Is je inschrijving helemaal compleet? Bekijk dan meteen de honderden profielen maak direct contact met leuke singles.

3

Maak contact

Een leuke vrouw of man op het oog? Maak dan direct contact en stuur een leuk berichtje of een flirt.

Dating Tips

Flirten

Heb je een leuk profiel gezien? Maak dan contact door hem of haar eerst een knipoogje te sturen. Krijg je een reactie terug? Stuur dan een leuk berichtje.

Het eerste contact

Als je voor de eerste keer een berichtje naar een single stuurt, houdt het dan kort. Stuur hem of haar een berichtje dat slechts bestaat uit enkele zinnen en sluit af met een vraag. Zo heb je de nieuwsgierig van die leuke man of vrouw gewekt en is de kans groter dat je een reactie terug krijgt.

Plaats een profielfoto

Vergeet niet om een foto te plaatsen. Het is bewezen dat profielen met een foto vaker reacties krijgen. Met een foto heb je vijf keer meer kans op een date, dan zonder een profielfoto.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Datingservice Bekar.nl is gevestigd te Berkel en Rodenrijs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 58984402, die op meerdere manieren toegankelijk is voor leden. Bepaalde onderdelen van Bekar.nl zijn gratis en andere onderdelen zijn alleen toegankelijk tegen betaling.

1.2 Betaalde diensten zijn de onderdelen van  Bekar.nl toegankelijk zijn voor leden tegen betaling van een bepaald bedrag.

1.3 Leden zijn de al dan niet betalende gebruikers van Bekar.nl.

 

Artikel 2. Toegang en registratie

2.1 Om lid te worden van Bekar.nl moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.2.2Het lidmaatschap van Bekar.nl is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en een wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Bekar.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.

2.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt Bekar.nl zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

2.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Bekar.nl tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Bekar.nl slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Bekar.nl bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Bekar.nl onmiddellijk te worden geïnformeerd.

2.6 Bekar.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.7 Bekar.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

 

Artikel 3. Het gebruik

3.1 U zult Bekar.nl niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Bekar.nl; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.2 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Bekar.nl beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Bekar.nl beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

3.3 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. Bekar.nl controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan deze algemene voorwaarden.

Bekar.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

3.4 U stemt ermee in dat u zich niet meerdere keren op de service van Bekar.nl in zult schrijven.

 

Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1 Wanneer u niet akkoord wenst te gaan met een door Bekar.nl kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van de dienstverlening van Bekar.nl, bent u gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.

4.2 Alle facturen zullen door u worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

4.3 Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zult u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien u na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval u naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

4.4 Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar: wanneer u uw lidmaatschap opzegt binnen de overeenkomstige termijn, wanneer u een partner hebt gevonden, waardoor verdere continuering van Bekar.nl niet meer gewenst is; wanneer Bekar.nl niet, of niet volledig, beschikbaar is. Wanneer uw lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden door Bekar.nl moet worden beëindigd.

 

Artikel 5. Privacy en bescherming

5.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Bekar.nl. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.

5.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie danwel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.5.3U verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op Bekar.nl te publiceren. Bekar.nl behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

5.4 Bekar.nl controleert alle profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.5.5U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.

5.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Bekar.nl zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

5.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.

5.8 U schrijft zich niet in als stel, hieronder verstaan we twee (huwelijks)partners.

5.9 U verklaart dat uw inschrijving bij Bekar.nl strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

5.10 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van Bekar.nl zult voordoen.5.11U verklaart Bekar.nl op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.5.12U verklaart het gebruik van Bekar.nl en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

5.13 E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door Bekar.nl als privé-gegevens behandeld. Bekar.nl behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

5.14 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Bekar.nl opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.

5.15 Bekar.nl is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Bekar.nl kan verlopen. Bekar.nl raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.

5.16 Er is alles aan gedaan om Bekar.nl zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Bekar.nl heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

5.17 Bij Bekar.nl worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.

5.18 Uit veiligheidsoverwegingen logt Bekar.nl het ip-adres van uw computeraansluiting. Bekar.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bekar.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.6.2De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van Bekar.nl zijn het intellectuele eigendom van Bekar.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bekar.nl.

6.3 De gebruiksrechten die door Bekar.nl aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij Bekar.nl. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van Bekar.nl is strikt verboden.

6.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van Bekar.nl en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de Bekar.nl zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5 Bekar.nl is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van Bekar.nl. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van Bekar.nl of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van Bekar.nl. Bekar.nl is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Bekar.nl en/of technische vereisten.

 

Artikel 7. Beëindiging

7.1Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website en via de post.

7.2 Bekar.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Bekar.nl geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens Bekar.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die Bekar.nl via andere leden Bekar.nl bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat Bekar.nl uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot Bekar.nl zullen onthouden.

7.3 Bekar.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via Bekar.nl zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Bekar.nl, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Bekar.nl kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Bekar.nl onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door Bekar.nl op de site is gezet of informatie die door Bekar.nl aan u is overgedragen.

8.2 Bekar.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Bekar.nl. Bekar.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

8.3 Het gebruik van Bekar.nl is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Bekar.nl tegenvallen kan Bekar.nl daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4 Bekar.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Bekar.nl kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert.

8.5 Bekar.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.

8.6 Bekar.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

8.7 Bekar.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Bekar.nl tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van Bekar.nl tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

8.8 Bekar.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.8.9Bekar.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Bekar.nl raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Bekar.nl biedt.

8.10 Bekar.nl kan niet garanderen dat Bekar.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Bekar.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Bekar.nl jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Bekar.nl. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Bekar.nl voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.8.11Bekar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Bekar.nl .

8.12 Bekar.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Bekar.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

8.13 U vrijwaart Bekar.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Bekar.nl al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.14 Bekar.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Bekar.nl niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Bekar.nl personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Bekar.nl levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Bekar.nl op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of i